Trang chủ Quan hệ cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

17/11/2020

Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Hoàng Ngân

Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Hoàng Ngân

17/11/2020

Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Thanh Quan

Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty - Ông Nguyễn Thanh Quan

15/10/2020

Thông báo xác nhận (danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền)

Thông báo xác nhận (danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền)

05/10/2020

Họp định kỳ Quý IV/2020 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty

Họp định kỳ Quý IV/2020 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty.

01/10/2020

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

29/09/2020

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

17/09/2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020

29/07/2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2020

27/07/2020

Về việc sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2020

Kính gửi: Cổ đông và các nhà đầu tưDo tình hình dịch bệnh Covid-19 quay trở lại khá phức tạp trong các ngày vừa qua, Tiểu ban Quan hệ cổ đông Công ty CP Nhựa Bình Minh xin thông báo lại về việc sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2020 dưới hình thức trực tuyến để cung cấp và trao đổi các thông tin về hoạt động của Công ty:
- Thời gian: từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 thứ Sáu - ngày 31/07/2020.
- Địa chỉ phòng họp trực tuyến theo đường link:

14/07/2020

Về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

29/06/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức còn lại năm 2019

25/06/2020

Kết quả đại hội cổ đông thường niên 2020

Kết quả đại hội cổ đông thường niên 2020

  1 2 3 4 5  ...